YÖNETMELİK

 

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacıÇukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çukurova Üniversitesi TürkçÖğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi TürkçÖğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (Çukurova TÖMER): Çukurova Üniversitesi TürkçÖğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

çÜniversite: Çukurova Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4  (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında Türkçöğretmek, Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçöğretmek,

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili devlet kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak ve staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek,

d) Türkçeyi daha iyi öğretmeye, Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

e) Türkçenin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiyedeki üniversitelerin Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller bölümleri son sınıöğrencileri ile mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçöğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Yurt içinde, yurt dışında veya çevrimiçi olarak dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,

h) Başta ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere vatandaşların Türkçe dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde, yurt dışında veya çevrimiçi olarak kurslar düzenlemek,

i) Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7  (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürüönerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürüönerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürüçağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez Müdürünün hazırladığı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları veya alt birimler kurmak, bunların görevlerini düzenlemek veya bunları kapatmak,

e) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlarla yurt içi ve yurt dışında ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili olarak gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11  (1) Öğretim elemanları merkezde, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından faaliyet alanıyla ilgili bölümlerden mezun personel arasından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ (web) sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Merkez faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanlarının ders ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir.

İta amiri

MADDE 12  (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.